Vedtægter for KIFs STØTTEVENNER

§ 1. Foreningens navn er KIFs STØTTEVENNER.

Foreningen har hjemsted i Foldby Sogn, Favrskov Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skaffe midler, så den kan støtte KIFs ungdomsafdeling økonomisk i form af tilskud til indkøb af bolde og rekvisitter og til uddannelse af børne- og ungdomstrænere og ledere samt i øvrigt efter bestyrelsens skøn. Støtteforeningens midler skænkes til Korsholm Idrætsforenings ungdomsafdeling efter ansøgning fra KIF med angivelse af beløbets anvendelse og anslået udgiftsramme, samt en kopi til KIF. Beslutninger angående foreningens midler skal træffes med almindelig flertal.

§ 3. Medlemskab af foreningen skal stå åbent for alle, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskabet er bindende for et år af gangen med skæringsdato pr. 01.01.

§ 4. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år i tilslutning til den ordinære generalforsamling i Korsholm Idrætsforening. Indvarsling af enhver generalforsamling skal ske gennem den lokale presse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal medtage følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning og godkendelse heraf

3. Regnskab og godkendelse heraf

4. Kontingent for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og to suppleanter

7. Valg af to revisorer

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under punkt 5. må være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Under punkt 8. eventuelt, kan intet endeligt vedtages.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær på det første møde efter generalforsamlingen.

De på generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for to år af gangen, således at der er 2-3 medlemmer på valg i lige år og 1-2 på valg i ulige år.

Ud over bestyrelsen kan vælges 1-2 suppleanter, som ligeledes vælges for to år ad gangen. Suppleanterne har mulighed for at deltage på bestyrelsesmøderne på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.

På generalforsamlingen skal fremlægges revideret regnskab og kassebog.

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening.
  

§ 6. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres et betryggende regnskab med foreningens midler. Foreningens regnskabsår løber fra 01.01 til 31.12.

Der føres referat over beslutninger vedtaget på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Der skal føres et medlemskartotek, så man altid kan fastslå antallet af medlemmer i foreningen.

§ 7. Foreningens regnskab revideres forinden den ordinære generalforsamling af to revisorer. Generalforsamlingen vælger hvert år to revisorer samt en suppleant. På generalforsamlingen fremlægges regnskabet skriftligt og med angivelse af status.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt ytre ønske herom med angivelse af dagsorden.

§ 9. Eventuelle ændringer til disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og når ændringen er anført som et særskilt punkt på dagsordnen.

§ 10. Ved eventuel opløsning af foreningen skal eventuelle aktiver tilfalde KIFs ungdomsafdeling.

Opløsning kan kun ske på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og når forslaget er anført særskilt på dagsordnen.

Foreningens første vedtægter blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 19/6 1978 i Korsholm.

Vedtægterne er revideret og vedtaget på generalforsamling i februar 2015 i Korsholm.